Regulamentul Oficial al concursului #Tombola GrupDZC

Secțiunea 1: Organizatorul concursului

Concursul "Tombola GrupDZC" este organizat de S.C. Grup DZC S.R.L. cu sediul in Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului - Bucuresti sub nr. J40/13488/2017, CUI RO38027313 denumita in continuare "Organizator".

Concursul se va desfășura conform prezentului Regulament ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

Secțiunea 2: Locul și data desfășurării concursului

Concursul "Tombola GrupDZC" se va desfășura in perioada 14.06.2021 – 14.07.2021, pe pagina www.grupdzc.ro .

Secțiunea 3: Drepturi și condiții de participare

La acest concurs pot participa toate persoanele fizice si juridice, rezidente în România, care respectă condițiile prezentului regulament. In privinta persoanelor fizice acestea trebuie sa aiba domiciliul in Romania si varsta de minimum 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei. La Concurs NU pot participa angajatii Organizatorului, precum si rudele de gradul I (copii si parinti) si sotul /sotia celor mentionati mai sus. De asemenea, NU pot participa la Concurs persoanele juridice sau asociatiile familiale autorizate sau acele persoane fizice sau juridice, respectiv acele asociatii familiale autorizate in care angajatii Organizatorului, angajatii agentiilor implicate si/sau ai distribuitorilor Organizatorului, precum si rudele de gradul I (copii si parinti) ori sotul /sotia acestora detin participatii, functii sau au vreun interes, indiferent de natura acestuia. Participarea persoanelor juridice se face prin desemnarea unui reprezentant, persoana fizica, care trebuie sa indeplineasca aceleasi conditii ca si persoanele fizice participante, pe baza imputernicirii scrise care va fi prezentanta Organizatorului.

 Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparține exclusiv participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat în cazul în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

Secțiunea 4: Protecția datelor personale

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Organizatorul va utiliza datele persoanale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs în scopul anunțării și identificării câștigătorului. Participantul are opțiunea de ștergere din baza de date în timpul și ulterior concursului. In conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorul va face public numele castigatorului si premiul acordat in cadrul acestei campanii.

Secțiunea 5: Mecanismul concursului

Participantii pot afla despre concurs pe toate canalele de promovare / informare pe care Grup DZC le utilizeaza.

Concursul / tombola de desfasoara in perioada 14.06.2021 – 14.07.2021. Toate comenzile plasate pe perioada concursului care respecta conditiile de participare pentru validare, vor intra automat in tombola.

Participantii vor fi inscrisi in tombola in urma achizitionarii, in perioada mai sus mentionata, pe www.grupdzc.ro, produse Hygienium in valoare de minimum 50 de lei (valoare cu TVA inclusiv). Comezile pot contine si alte produse de la alte branduri, insa pentru validarea participarii la tombola este neparat necesar ca in comanda sa se regaseasca produse Hygienium in valoare de minimum 50 de lei (valoare cu TVA inclusiv).

Secțiunea 6: Premiul concursului:

Premiul:

1 Combina frigorifica Samsung RB31FERNDSA, No Frost, 310 l, Display, H 185 cm, Argintiu

Secțiunea 7: Desemnarea câștigătorului

Castigatorii vor fi alesi, în data de 19.07.2021, in mod aleatoriu, prin tragere la sorti, dintre toti participantii eligibili la concurs, cu ajutorul site-urilor www.random.org sau www.commentpicker.com. Se vor extrage 2 castigatori de rezerva, in cazul in care primul castigator desemnat prin tragere la sorti refuza premiul din diferite motive sau se va dovedi ca nu a indeplinit conditiile de participare si de acces la acest concurs, astfel cum acestea sunt stipulate in prezentul regulament.

Castigatorul va fi instiintat print-un mesaj privat, telefonic sau prin email in perioada 19.07.2021 – 23.07.2021. Castigatorul mai poate fi anuntat si pe paginile oficiale ale organizatorului, acestea fiind: pe Instagram – grupdzcro, pe Facebook – Grup DZC - @grupdzc.  
Toți participanții la concurs trebuie să îndeplinească toate condițiile Regulamentului.

Secțiunea 8: Notificarea și predarea premiilor

Câstigătorul concursului are obligatia sa contacteze Organizatorul in termen de 7 zile, pentru transmiterea datelor si stabilirea detaliilor in vederea inmanarii premiului. In situatia in care nici castigatorul de rezerva nu indeplineste conditiile de eligibilitate, refuza premiul sau nu poate fi contactat, se va organiza o alta tragere la sorti, comunicata publicului printr-un act adiţional la prezentul regulament. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorului din motive sau situatii neprevazute care nu țin de el. Câștigătorul va intra în posesia premiului după cel mult 21 de zile de la anunțarea acestuia, astfel: câștigătorul va primi premiul prin curier, taxele fiind suportate de către Organizator. 

Pentru a fi validat ca si castigator, participantul trebuie sa prezinte Organizatorului o copie a actului de identitate si, suplimentar, in cazul participantilor persoane juridice, imputernicirea scrisa pentru persoana fizica reprezentanta din partea persoanei juridice reprezentate, impreuna cu copia certificatului de inregistrare al persoanei juridice.

Premiul va fi expediat prin curier numai la adrese de pe teritoriul României.

Secțiunea 9: Drepturi de autor

Castigatorului i se poate solicitata participarea la actiuni publicitare ce insotesc sau rezulta in urma acestui concurs promotional, fara alte obligatii sau plati. Prin participarea la acest concurs, participantii consimt in mod expres asupra cesiunii cu titlu gratuit a drepturilor de autor decurgand din promovarea acestui Concurs.

Secțiunea 10: Încetarea concursului

Prezentul Concurs va înceta de drept din data de 14.07.2021 ora 00:00. Organizatorul își rezervă dreptul de a pune capăt Concursului anterior sau ulterior datei respective, exclusiv în cazul în care, din motive obiective sau independente de voința și controlul Organizatorului, continuarea Concursului nu ar mai fi posibilă.

Secțiunea 11: Regulamentul concursului

Regulamentul Concursului este disponibil aici, și poate fi accesat din pagina de concurs sau poate fi regasit pe pagina www.grupdzc.ro, sectiunea Regulamentul Oficial al concursului.

Totodata, persoanele interesate pot solicita, in mod gratuit comunicarea regulamentului prin transmiterea unei solicitari la adresa de e-mail sau prin scrisoare recomandata transmisa la sediul Organizatorului.

Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament.

Secțiunea 12: Taxe și impozite aferente

De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiilor, toate cheltuielile legale aferente acestor bunuri revin proprietarului.

 

Secțiunea 13. Alte prevederi

Participarea la acest concurs implică obligativitatea participanților de a respecta prevederile prezentului Regulament și legislației aplicabile. Prin comunicarea datelor personale în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, participanții și câștigătorii își exprimă acordul expres și neechivoc ca datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului acestea urmand a fi prelucrate in scop comercial pe o durata de cel mult 5 ani. Acestea sunt, numele și prenumele, numele de utilizator Instagram / Facebook, numărul de telefon și adresa poștală. In acest sens, participantii la concurs consimt in mod neechivoc ca sunt de acord sa receptioneze din partea Organizatorului oferte si informatii privind campaniile publicitare si ofertele de produse comercializate de catre societate.

Secțiunea 14 Litigii:

In cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente de la sediul Organizatorului.

Loading...
Va rugam, asteptati...